Disclaimer

Disclaimer

Ondanks dat SIP Europe NL B.V. de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht in de samenstelling en
onderhoud van de op deze website verstrekte informatie, kan SIP Europe NL B.V. niet garanderen dat
deze informatie nog correct, compleet, en/of actueel is. Verzeker uzelf van de juistheid hiervan door een
schriftelijke bevestiging te vragen.
De gegevens op deze website zijn uitsluitend bedoeld ter verstrekking van algemene informatie. De
inhoud van deze website is niet gericht op gebruik door bezoekers in andere landen en/of jurisdicties dan
Nederland.
SIP Europe NL B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor onjuistheden en/of onjuiste informatie zoals
weergegeven op deze website. SIP Europe NL B.V. aanvaardt bovendien geen enkele aansprakelijkheid
voor directe of indirecte (gevolg)schade welke voortvloeit uit of samenhangt met het gebruik van de
informatie op deze website.
De website van SIP Europe NL B.V. kan hyperlinks bevatten die leiden naar websites van derden, welke
niet door SIP Europe NL B.V. worden aangeboden, gecontroleerd en/of onderhouden.
SIP Europe NL B.V. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud en toepassing van de
informatie op deze websites.
Deze website en de inhoud daarvan is auteursrechtelijk beschermd. Behalve voor persoonlijk en niet-
commercieel gebruik is het niet toegestaan iets van deze website of de inhoud daarvan te
verveelvoudigen, op te slaan in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar te maken, in enige
vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, hetzij mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige
manier dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van SIP Europe NL B.V.
Het Nederlandse recht is van toepassing en de Nederlandse rechter is bevoegd.
SIP EUROPE is een handelsnaam van SIP Europe NL B.V. statutair gevestigd te Delfgauw. Kamer van
Koophandel Den Haag nummer 73747831.